• 1 γεωπόνος περιοχή Κρήτης
  • Agronomist for ICT Solutions
  • πτυχιούχος γεωπόνος για το τμήμα πωλήσεων
  • γεωπόνο για τη θέση Product Manager Ειδικών Προϊόντων Θρέψης
  • Γεωπόνο Ζωοτέχνη με ειδίκευση στη ζωική παραγωγή

Περισσότερες πληροφορίες.

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]