Σχετ.: Υπ΄αριθμ. πρωτ. 1630/14-5-2015 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και λόγω του κατεπείγοντος το παράρτημα μας έχει προβεί σε μια μίνι διαβούλευση με συναδέλφους που τους απασχολεί το θέμα και γνωρίζουν το αντικείμενο. Σε γενικές γραμμές η εγκύκλιος κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά κατά την εφαρμογή της μπορεί να προκληθούν σοβαρά προβλήματα που αφορούν τρία (3) ζητήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και τα αναλύουμε παρακάτω:

1) Στην παράγραφο 1 της ενότητας ΙΙ, προτείνουμε η έγκριση 120 ημερών ενός Φ.Π., να μην περιορίζεται στα στενά πλαίσια της Περιφερειακής ενότητας στην οποία έγιναν οι διαδικασίες για την έγκριση του συγκεκριμένου Φ.Π., αλλά σε όλη την επικράτεια όπου διαπιστωμένα υπάρχει η καλλιέργεια (π.χ. από το ΟΣΔΕ) και αποτελεί μείζον πρόβλημα ο στόχος έγκρισης του Φ.Π.. Με αυτή την αλλαγή θα μπορέσουν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι - παθογόνα που πλήττουν μια καλλιέργεια σε επίπεδο χώρας και θα μπορέσουν να καλυφθούν και περιοχές της χώρας μας όπου η καλλιέργεια δεν καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις, δεν υπάρχουν οργανωμένοι φορείς των αγροτών και δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα υποβολής από αυτούς ανάλογης αίτησης για τη χορήγηση άδειας 120 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι παραγωγοί των άλλων περιοχών θα υστερούν ανταγωνιστικά και θα αντιμετωπίζουν το φάσμα εγκατάλειψης της καλλιέργειας τους αφού πολλές φορές οι στόχοι για τους οποίους ζητείται αυτή η άδεια των 120 ημερών είναι περιοριστικός παράγοντας για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες.

2) Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας VI απαγορεύεται η χορήγηση άλλης άδειας για την αντιμετώπιση του ίδιου κινδύνου στην ίδια καλλιεργητική περίοδο και περιοχή. Η διάταξη θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε καλλιέργειες, διότι όπως έχει αποδείξει η καλλιεργητική πρακτική οι άδειες των 120 ημερών δεν καλύπτουν όλη την καλλιεργητική περίοδο. Συνεπώς θα πρέπει να επιτρέπεται η έγκριση περισσοτέρων του ενός σκευασμάτων έτσι ώστε να καλύπτουν όλη την καλλιεργητική περίοδο για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας και την καλύτερη διαχείριση ανθεκτικότητας του στόχου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προβλήματος είναι αυτό που υπάρχει στην περιοχή της Καβάλας στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς, που είναι ευαίσθητη στην προσβολή της από τους νηματώδεις και η εφαρμογή ενός νηματωδοκτόνου σκευάσματος πριν την ανθοφορία, δεν καλύπτει την καλλιέργεια και παράλληλα απαγορεύει τη χρήση ενός ακόμα, ακόμα και αν αυτή γίνει με άλλο σκεύασμα αργότερα μέσα στην καλλιεργητική περίοδο και τηρούνται οι προϋποθέσεις των ορίων υπολειμμάτων στην καλλιέργεια.

3) Στην παράγραφο 1 της ενότητας VII, η δυνατότητα επανάληψης θα πρέπει να παρατείνεται όχι μόνο για δύο χρόνια, αλλά για όσα χρόνια αποτελεί κίνδυνο ο στόχος έγκρισης του Φ.Π., συνοδευόμενη φυσικά κάθε χρόνο από μελέτες αποφυγής εθισμού, ή μέχρι την είσοδο στην αγορά κάποιου νέου εγκεκριμένου Φ.Π. που δίνει λύση φυτοπροστασίας στο συγκεκριμένο στόχο. Ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει ακάλυπτη η καλλιέργεια στο συγκεκριμένο παθογόνο - στόχο και να κινδυνεύσει και η ύπαρξη της καλλιέργειας στη χώρα μας εφόσον δεν υπάρξει κάποια άλλη λύση φυτοπροστασίας. Το πρόβλημα δε είναι εντονότερο σε πολυετείς και δενδρώδεις καλλιέργειες, όπου έχει επενδυθεί μεγάλο κεφάλαιο από τους παραγωγούς και δεν μπορούν να αλλάξουν την καλλιέργεια τους ή να ρισκάρουν την απώλεια μέρους ή ολόκληρης της παραγωγής τους τα επόμενα χρόνια.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακ.]